جوابدهی آنلاین

مراجعین محترم، شما می‌توانید با در اختیار داشتن شماره پذیرش  و شماره اشتراک مندرج در قبض آزمایشگاه نتایج آزمایش خود را به طور مستقیم از وب‌سایت آزمایشگاه آسا دریافت نمایید.

 

 

جوابدهی آنلاین مراجعین