ویژه مراجعین

  • تهیه نمونه مایع منی
  • نمونه گیری خلط
  • خون مخفی در مدفوع
  • تهیه نمونه مدفوع
  • تعریف ناشتایی
  • جمع آوری ادرار 24 ساعته
  • تهیه نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز
  • ساعات کاری