نظرسنجی

سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
برخورد پرسنل پذیرش در راستای رعایت شأن مراجعین محترم می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظم و بهداشت عمومی بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بهداشت و نظافت سرویس های بهداشتی را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
آیا در بخش جوابدهی در خصوص خدمات ارسال جواب راهنمایی ها ی لازم خدمت شما ارائه شده است؟
بله
خیر
نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه تشخیص طبی آسا چگونه بوده است؟
پزشک معالج
دوستان و آشنایان
نزدیکی محل اقامت
حالت گذری